Приватне акціонерне товариство "ЮК "Правозахист Інвест"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  23.04.2018р. зміна складу посадових осіб (Ревізор)


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор

 

 

 

Подгорна Вiкторiя Вiталiївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

18.04.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

35985756

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)3739787 (056)3739787

6. Електронна поштова адреса

pravozahust@academy.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.04.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 76 «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»

20.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://pravozahyst.academy.in.ua

в мережі Інтернет

23.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

17.04.2018

припинено повноваження

Ревiзор

Сопунов Сергiй Володимирович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Юридична компанiя «Правозахист Iнвест» (далi - Товариство) вiд 17.04.2018р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз поданням Ревiзором Товариства Сопуновим Сергiєм Володимировичем заяви про дострокове припинення його повноважень як Ревiзора Товариства, припинити з 17.04.2018р. повноваження Ревiзора Товариства Сопунова С.В. Перебував на данiй посадi 1 рiк (з 14.04.2017р.).
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

17.04.2018

обрано

Ревiзор

Бiньовський Святослав Степанович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Юридична компанiя «Правозахист Iнвест» (далi - Товариство) вiд 17.04.2018р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та у зв`язку iз невеликою кiлькiстю акцiонерiв, обрати з 18.04.2018р. строком на три роки Ревiзора Товариства в особi Бiньовського Святослава Степановича. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: iнженера по комп`ютерних системах ПП «Конкорд», молодшого фахiвця ТОВ «Промоушн аутсорсинг» вiддiлу з обслуговування ПрАТ «Київстар», адмiнiстратора системи центру сертифiкацiї ключiв ПАТ «КФЦ».
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

 

ProEmitent.INFO